Stichting Beletu

  • Dutch

Translate original post with Google Translate

Stichting Beletu is op 24 april 2007 opgericht.

De statutaire doelstelling van stichting Beletu is op grond van artikel 2 van de statuten “het (onder)steunen en opzetten van lokale initiatieven en het (helpen) ontwikkelen van ideeën van lokale mensen en organisaties, alles gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden”.
De stichting tracht op grond van artikel 2 lid 2 van de statuten haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

– Het organiseren van lezingen, bijeenkomsten, (sponsor-)activiteiten;
– Het bijhouden en verspreiden van informatie op internet, onder andere via een eigen website (www.beletu.nl);
– Het (financieel en anderszins) ondersteunen en adviseren van organisaties, die in de betreffende ontwikkelingslanden werkzaam zijn op gebieden die onder het doel van de stichting vallen;
– Het adviseren van en communiceren met lokale contactpersonen;
– Het werven van fondsen en het ter beschikking stellen van deze fondsen aan lokale projecten;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur en commissies
Het bestuur van Beletu bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast het bestuur zijn een projectcommissie en een PR/ acquisitiecommissie actief. De projectcommissie onderhoudt het contact met de door Beletu ondersteunde projecten, voert een eerste beoordeling van aanvragen uit en bereidt de beslissing op aanvragen voor. De PR/acquisitiecommissie richt zich op het onderhouden van relaties, fondsenwerving en verstrekken van informatie. Ook kunnen algemene leden en fieldworkers actief zijn. Op de pagina “bestuur” introduceren alle betrokkenen bij Beletu zich.

Beloningsbeleid
Het bestuur en de commissies van Beletu bestaan geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen, als zij dat willen, wel aanspraak maken op een vergoeding van door hen gemaakte onkosten van maximaal € 50,- per jaar.

Overige gegevens stichting Beletu
Contact via: stichtingbeletuAPESTAARTgmail.com
Postadres: Minnebroersgracht 47, 2312RV Leiden
Vestigingsplaats: Leiden
Fiscaal nummer: 817908286

Format Project proposal download

Comments are closed.